Transformation

תמונות הפרויקט צולמו בקו התפר בין מזרח ברלין למערב ברלין,

מקום בו עברה החומה והושאר לזכרון ללא שינוי.

חיברתי מצלמה לשני בלוני הליום אשר אחזתי בידי והתהלכתי אתם.

בכונתי היה ללכת על קו החומה, אולם שוטר מקוף מקומי אסר עלי לעשות זאת.

המצלמה תוכנתה לצלם תמונות מהאויר כל דקה.

ומלמטה צילמתי חפצים אשר נינטשו באזור החיץ.

orly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art media