Fragility

מיצב המורכב מקטע וידיאו ושתי תמונות.

התמונות- חלק גוף בגודל טבעי.

קטע הוידיאו עושה שימוש בקטעים אשר צולמו חלקם במצלמה מיקרוסקופית בתוך חלל הגוף

וחלקם במרחבי הים הפתוח.

בעבודה  הקשרים בין העולם הפנימי הפיזי והנפשי למרחב הימי הגלוי והניסתר.