Enlightenment

,נוצרה בהשראתה של עבודת הפיסול בטבע של טניהפרמינגר
‘Weather Vane’
.הממוקמת בגלריה הירוקה בארסוף

,במהלך כמה חודשים צילמתי את העבודה
.מתחקה אחר האותות והשיבושים שהזמן ומזג האוויר הטילו בה ובסביבתה