Songline

 

עבודת האמנות, מתחקה אחר המושג האבוריג’יני של חלום זמן.
חלום זמן מתייחס לאלמנטים של מקום וזמן כמרחבים ניידים ללא גבולות ברורים .
זמן חלום, הוא מצב רוחני שבו האדם מתחבר עם עולםהטבע באמצעות זיכרון משותף.
כל מקום, אשר סומן בעבר על ידי חיים ,מכיל את הזיכרון הנצחי של המסמן