See@Sea

יצירת וידיאו  אינטראקטיבית

העונה לשאלה  “מהו הים בשבילך?” .

מילים נסתרות מופיעות  ונעלמות , על ידי נגיעה במסך המחשב.

המילים מיצגות התיחסות חיובית ושלילית לים.

המילים נילקחו מתוך מכתבים של משתתפי הפרויקט seaofseas


orly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art media