Poppy

ניסתרים בין אשכולות פרגים, כירסמו הזחלים עלים ירוקים רעננים,כשהם מותירים אחריהם אדמה יבשה חשופה. פסי ההתגוננות שעל גופם הזכירו לי ברקוד.

חשבתי שגם האדם נוהג  כמוהם, לוקח מנצל את האדמה עד תום ומשאיר אחריו אדמה חרוכה.