Train Sleeping

בביקורי הראשון ביפן נחשפתי לתופעת השינה ברכבות. לא ידעתי לפרש את התופעה והעליתי כמה השערות בניסיון להבינה:מנוחה, אמצעי יעיל להעביר את הזמן ברכבת, או אולי בריחה מהמציאות היומית
orly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art media