Street Skaters – Signs

מחליקי הגלגליות מתאמנים בהחלקה במישור ובקפיצות.
הם נוהגים לקפוץ על ספסלים ,הגבהות בטון למיניהם וכדומה.
מישטח ההחלקה והגלגלים פוצעים את את המידטחים שלא יודו לכך,
ומשאירים בהם שריטות ופצעים.
orly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art mediaorly aviv fine art media